207 Giáo án môn Tiếng Anh Lớp 7 – Unit 6 : What do you do ? – A1 mới nhất

3/- trong khi – đọc

câu hỏi

G. Ho đang làm gì? bằng bài tập toán của cô ấy

B. Min và Hwa sẽ làm gì? Đi đến quán cà phê và lấy một thức uống mát lạnh.

C. BA ở đâu? trong phòng nhạc

D. Anh ấy đang làm gì? học chơi ghi ta

Lee Minh thường làm gì sau giờ học? gặp bạn của anh ấy

f. Hua thích môn thể thao nào? bóng chuyền

4/-bài – đọc

Ví dụ: Tôi chơi bóng đá sau giờ học và tôi chơi ghi-ta.

tài liệu
2 trang
Gửi bởi
Phổng Thành95
ngày giao hàng
01/07/2022
đồng hồ
78Tải xuống
0
Tải xuống
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Tiếng Anh Lớp 7 – Unit 6: What do you do ? – A1”Để tải tài liệu gốc về máy tính của bạn, hãy nhấp vào nút. Tải xuống tầng trên
Date:Week: 11Period: 32Unit 6 : WHAT DO YOU DO ? - A1Aim : Reading comprehension about activities after schoolObjective :By the end of the lesson. Ss will be able to talk some activities after schoolSkill: speaking; listening, writingTeaching aids : board aidTIMECONTENTACTIVITIESTEACHERSTUDENTS1/- Warm upNet works listen to music After school activitiesplay the giutarwatch TVplay footballsee a movie2/- Pre - reading New words1 .(to) relax : nghæ ngôi= (to)take a rest2. (to) invite : môì3. to gether (adv) : vôí nhauCheck : what and where relaxinviteTake a restTo gatherSet the scene What do you after school ?How about Hoa and Minh ?True and False prediction1. Hoa is doing her English home work F2. Hoa and Minh go to the cafeteria and eat some snacks F3. They invite Ba to go there T4. Ba is the music room and is singing a song F5. Minh and Hoa enjoy playing volleyball T3/- While - readingQuestions a. What is Hoa doing ? do her math home workb. What are Minh and Hoa going to do ? to the cafeteria and get a cold drinkc. Where is Ba ? in the music room d. what is he doing ? learning to play the giutare. What does Minh usually do after school ? meet his friendsf. What sport does Hoa like playing ? volleyball4/-Post - reading Ex: I play football afterschool play the guitar5/- Home workLearn by heart new words .Write these exercises in their notebooksAsks Ss to wite some after school activities Expression : play footballWhat is the synonym of (to) take a rest ?My birthday is on June 8th . I will invite some friend for birthday party How do you say .......?Writes each word inside a circle . gets Ss to repeat the words on thenrub out of the words but do not rub the circle . Gets Ss to repeat the words including the rubbed out word by poiting at the empty circle . Asks Ss to go and write the words in the circleAsksUses board aid to write some sentences . Aks Ss to read and make them T or FalseAsks Ss to open their book and read the dialogue, correct the sentence. If it is false, you correct . Uses board aid to write ques . Asks Ss to read ques and read the dialogue then ans the quesUseslucky number1d 2« 3e 4«5a 6« 7c 8f 9bcheck : 2 pair Asks Ss to write 5 sentences to talk about after school activitiesmake them IndividualsChorus write on Bbans ans guessing read sentencesMake then guessing individualsChoruswrite on BbOpen your book read dialogue CorrectRead ques read diallogueAns the quesIndividualsChorus Choose ques and ans them pair workN1ask N2 ans ExchangeMake them IndividualsChorusWrite on Bb

Tệp đính kèm:

  • tài liệugiao_an_mon_tieng_anh_lop_7_đơn_vị_6_gì_làm_bạn_do_a1.doc