207 Giáo án môn Tiếng Anh 7 – Unit 2: Personal information – Lesson 1: Telephone numbers – A1-3 mới nhất

A. Mục tiêu dạy học : Giúp HS thực hành về số điện thoại. Vào cuối bài học này, Ss có thể yêu cầu & cung cấp số điện thoại & thực hành thêm về địa chỉ.

B. Ngôn ngữ đích :

* Từ vựng : (để) gọi ai đó

* Ngữ pháp: Số điện thoại của bạn/anh ấy/cô ấy là gì?

C. Đồ dùng dạy học và chuẩn bị:

• Giáo viên: Giáo án: Băng đĩa; Số điện thoại của thẻ điện thoại.

• Của học sinh : Từ điển điện thoại.

D. Tiến trình dạy học:

1. Chào hỏi và kiểm tra vắng mặt ( 1 M ):

tài liệu
2 trang
Gửi bởi
Phổng Thành95
ngày giao hàng
30 Tháng sáu 2022
đồng hồ
139Tải xuống
0
Tải xuống
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Engine 7 – Unit 2: Personal Information – Chapter 1: Phone Numbers – A1-3”Để tải tài liệu gốc về máy tính của bạn, hãy nhấp vào nút. Tải xuống tầng trên
*Period: 5th.Unit: 2Lesson: 1PERSONAL INFORMATIONTELEPHONE NUMBERS - A 1- 3.Teaching aims : Helps Ss to practice in telephone numbers. By the end of this lesson, Ss can ask for & giving telephone numbers & further practice in address.Target language :* Vocabulary : ( to ) call somebody.* Grammar: What’s your/ his/her telephone number ?Teaching aid & Preparation :Teacher's : Lesson plan: tape; card telephone number; telephone.Student's : Telephone dictionary.Teaching procedure :1. Greeting & checking absence ( 1 M ):- Greeting in English.- Absence: 7A: 7B: 2. Warm - up or Revision ( 5 M ) : - Asks Ss to listen & write the 4 distances from:(2)Lan’s house (1) School (4) Post office(3) The theatre- Corrects & comments. * Keys: 1. 300m 2. 700m 3. 3km 4. 2km.3. New lesson :TEACHER'S WORKSSTUDENT'S WORKSPRESENTATION- Introduces the words by explaining the meaning, using the situation.- Reads the words for the modal (3 times ). Then helps SS to repeat ( 2 times ).- Checks S’s reading in individual & corrects the mistakes.- Writes the words on the Bb & checks the meaning & the prounciation.- Corrects & asks Ss to copy the words.- Introduces & Asks Ss to read the text.- Checks S’s reading.- Corrects S’s pronunciation & comments Time: 10 M.1.Vocabulary:  ( to ) call somebody.- Listening to the words. - Repeating the words in chorus & in individual.- Correcting the mistakes.- Giving the meaning & the pronunciation.- Copying the words.2. Prestation text: A3/ P20.- Reading the text.- Correcting the pronunciation. PRACTICE- Introduces the example exchange & Hepls Ss to practice.- Reads the first modal for example & asks Ss to repeat in chorus & in individual.- Asks Ss to make sentences for the next.- Practices with Ss & checks S’s practicing in groups & in pairs .- Corrects S’s pronunciation & comments. Time: 10 M.3. Word cue drill: A1/ P19-20.- Repeating in chorus & in individual.- Making sentences for the next cues.- Practicing in groups & in pairs .- Correcting the pronunciation.* Example exchange:S1: What [ his/ her] telephone number ?S2: [7685098].* Cues:a. Van A / 908776.b. Thanh B/ 657234789.c. Qui C / 098765432.FURTHER PRACTICE- Introduces the way to practice & devides the class into 2 groups to practice.- Helps Ss to practice.- Corrects & comments* Ss use these questions:1. What’s her/his name ?2. What’s her/his telephone number ?3. Where does he/she live ?Time: 5 M.4. Noughts & Crosses:- Practicing in groups.- Correcting the answer keys.A/821 18006 NguyenCong TruViet Anh13 Hang DongBich/ 823126334 Tran PhuThi BangCong Bao/782 1652Thach AnhPRODUCTION- Introduces the requirement & asks Ss to work in pairs to interview each other & take note the information.- Asks Ss to report the imformation about their friends.- Corrects & comments.Time: 10 M.5. Survey:- Working in pairs to interview each other & taking note the information.- Reporting the imformation about their friends.NameAddressTelephone numberE. CONSOLIDATION ( Time: 4M ):- Ask Ss to give the question used to ask the telephone number. S1: What [ his/ her] telephone number ? S2: [7685098].  - Asks Ss to summarise the general idea of the lesson. * Homeworks: - Study the modal exchange .  - Exercise: 1 & 2. P 7 Workbook. - Prepare the Telephone dictionary.

Tệp đính kèm:

  • tài liệuGiao_an_mon_tieng_anh_7_đơn_vị_2_thông_tin_cá_nhân_bài_1.doc