207 Giáo án môn Tiếng Anh 7 – Unit 12: Let’s eat ! – Lesson 5: Our food – B2-3 mới nhất

A. Mục tiêu dạy học : Giúp HS đọc các đoạn văn về thức ăn và chế độ ăn uống cân bằng. Đến cuối bài học này, Ss sẽ có thể nắm được một số chi tiết về tin nhắn và cách ăn nó.

B. Ngôn ngữ đích :

* Từ vựng : (đến) ảnh hưởng đến (v); thức ăn (n); năng lượng (n); ngũ cốc (n); hợp lý (adv)

* Ngữ pháp: không có

C. Đồ dùng dạy học và chuẩn bị:

• Giáo viên: Giáo án: thẻ; áp phích; Hình ở trang 120.

• Của học sinh : Hình trang 120

D. Tiến trình dạy học:

1. Chào hỏi và kiểm tra vắng mặt ( 1 M ):

– Lời chào bằng tiếng Anh

– Vắng: 7A: 7B:

2. Khởi động hoặc Ôn tập (5M): Động não.

tài liệu
3 trang
Gửi bởi
Phổng Thành95
ngày giao hàng
30 Tháng sáu 2022
đồng hồ
138Tải xuống
0
Tải xuống
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Tiếng Anh 7 – Unit 12: Let’s eat ! – Lesson 5: Our food – B2-3”Để tải tài liệu gốc về máy tính của bạn, hãy nhấp vào nút. Tải xuống tầng trên
*Period: 75th.Unit: 12Lesson: 5LET’S EAT !OUR FOOD. – B2-3.Teaching aims : Helps Ss to read a text about food & a balanced diet. By the end of this lesson, Ss will able to get some details of the text & the way to have a diet.Target language :* Vocabulary : (to) affect (v); diet (n); energy (n); cereals (n); sensibly (adv).* Grammar: None.C. Teaching aid & Preparation :Teacher's : Lesson plan: card; poster; Pictures on page 120.Student's : Pictures on page 120. D. Teaching procedure :1. Greeting & checking absence ( 1 M ):- Greeting in English.- Absence: 7A: 7B: 2. Warm - up or Revision ( 5M): Brainstorm.Asks Ss to give what they eat to have a diet. - Corrects & comments.eat more vegetablesWay to have a diet3. New lesson :TEACHER'S WORKSSTUDENT'S WORKSPRE-READING- Introduces the words by explaining the meaning, using the situation.- Reads the words for the modal (3 times ). Then helps SS to repeat ( 2 times ).- Checks S’s reading in individual & corrects the mistakes.- Writes the words on the Bb & checks the meaning & the pronunciation.- Corrects & asks Ss to copy the words.Time: 10 M. 1.Vocabulary: ROR (to) affect (v); sensibly (adv). diet (n); energy (n);  cereals (n); - Listening to the words. - Repeating the words in chorus & in individual.- Correcting the mistakes.- Giving the meaning & the pronunciation.- Copying the words.WHILE-READING- Introduces & Helps Ss to read the dialogue.- Asks Ss to read the dialogue in individual & check their prediction & correct the prediction.- Corrects & comments.- Introduces the questions & asks Ss to work in pairs to ask & answer the questions.- Asks Ss to give the answer by asking & answering in pairs.- Corrects & comments.* Questions:Name two advantages of eating sugar ?Is a balanced diet alone enough for a healthy lifestyle ?Do you think your diet is balanced ? Why ? Why not ?Time: 15M.2. Presentation text: B2 – P120.- Reading the dialogue in individual & check their prediction.- Correcting the keys.3. Comprehension questions: B2-P120.- Working in pairs to ask & answering the questions.- Giving the answer by asking & answering in pairs.- Correcting the answers.* Answer keys:It adds taste to food & gives energy.No, it isn’t. Because all people need exercise to keep the life healthy.No, she didn’t.I think my diet is balanced / not balanced because.POST-READING- Introduces the requirement & ask Ss to work in groups to discuss some thing bout the question:* “Do you think your diet is balanced ? Why ? Why not ?” - Asks Ss to report their ideals. - Comments. Time: 10 M.4. Discussion.- Working in groups to discuss some thing bout their diets. - Reporting the ideals.* Example:“ I think my diet is (not) balanced because ”E. CONSOLIDATION ( Time: 4M )- Asks Ss to summarize the general idea of the lesson.* Homework: Study the vocabulary & the content of the dialogue.Exercises: 3 – 4 – P78 workbook.- Prepare the vocabulary & the picture on page 121.

Tệp đính kèm:

  • tài liệuGiao_an_mon_tieng_anh_7_unit_12_lets_eat_lesson_5_our_food_b.doc